Christian Aberle, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018

Christian Aberle / "Strohdumme Pechvögel" / 2018

Christian Aberle, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018
Peter Tollens, Joseph Marioni, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018

Joseph Marioni, Peter Tollens / "Two painters - two paintings" / 2018

 

Peter Tollens, Joseph Marioni, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018
Peter Tollens, Joseph Marioni, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018

Heike Lessel, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018

Heike Lessel / "und grüne Erde" / 2018

Heike Lessel, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018
Heike Lessel, Ausstellung, Malerei, Kunstraum K634, Köln, 2018