Peter Tollens, Joseph Hughes, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Malerei, 2014

Joseph Hughes, Peter Tollens / "Two painters - two paintings" / 2014

Peter Tollens, Joseph Hughes, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Malerei, 2014
Peter Tollens, Joseph Hughes, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Malerei, 2014

Michael Toenges, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Malerei, 2014

Michael Toenges / "1984 - 2014" / 2014

Michael Toenges, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Malerei, 2014
Anne Cichos, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Zeichnung, 2014

Anne Cichos / "Wide open space" / 2014

Anne Cichos, Ausstellung, Kunstraum K634, Köln, Zeichnung, 2014